دسته بندی نشده

خرداد 12, 1399

تئوری بازار کارا و کاربرد آن در مدیریت

افراد در بورس سرمایه گذاری می کنند تا درامدزایی داشته باشند. فرض اصلی تمامی افرادی که تصمیم به سرمایه گذاری می گیرند، خرید سهام و اوراق بهادار با قیمت کمتر و فروش با قیمت بیشتر میباشد. با وجود اینکه این دیدگاه منطقی به نظر می رسد اما دیدگاه غالب این است که ” شما نمی توانید بازار را شکست دهید”. زیرا بازار هوشمند می باشد و همیشه پیروز خواهد بود. مفهوم کارایی بازار را اولین بار ، Bachelier در سال 1900 در پایان نامه ریاضیات خود پیش بینی کرد.