تحول تولید ناخالص داخلی

تحول تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی یکی از مهمترین و اثرگذارترین واژه ها در عرصه سیاستگذاری های اقتصادی است که به معنای مجموع ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک سال مشخص در یک کشور می باشد.
اقتصاد ایران در سال های اخیر و با تغییر دولتها با شرایط گوناگونی مواجه بوده است و عوامل مختلف داخلی و بین المللی تاثیرات فراوانی بر میزان تولید ناخالص داخلی کشورمان داشته است. نمونه بارز این مسئله بین سال های 1385 تا 1391 در کاهش چشمگیر رشد اقتصادی کشورمان به خوبی نمایان بوده و در بخش های مختلف وابسته به تولید ناخالص داخلی از جمله کشاورزی˓ نفت˓ صنایع و معادن و گروه خدمات با رشد منفی مواجه بوده ایم.
از مهمترین عوامل کاهش چشمگیر و کم سابقه که درتولید ناخالص داخلی علی الخصوص در سال 1391 رخ داد˓ می توان به فقدان سیاست گذاری های صحیح در عرصه اقتصادی ˓نابسامانی های شکل گرفته از شرایط سیاسی کشور و افزایش بی رویه تحریم های ظالمانه علیه کشورمان اشاره کرد. به طوریکه تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1392 به کمترین مقدار خود طی چند سال اخیر خود یعنی 1973 میلیارد ریال رسید.
روند منفی بوجود آمده در سال 1391 طبق گزارشات رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حاکی از آن است که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1383 از 3/4 درصد در سال 1390 به 8/6 - درصد در سال 1391 و از کند شدن روند مذکور از سال 1392به 9/1 – درصد رسید. روند رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1383 طی سال های 1385 تا 1392 در نمودار ذیل ( منبع بانک مرکزی) مشخص است:

نمودار تولید ناخالص داخلی بین سال های 1385-1392


حال بر اساس گزارش منتشر شده اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بر پایه داده های حاصل از منابع آماری و برآوردهای مقدماتی انجام شده در خصوص تولید ناخالص داخلی کشور˓ نتایج به دست آمده گویای آن است که در سال 1395˓ تولید ناخالص داخلی برپایه قیمت ثابت سال 1390 از 5946680 میلیارد ریال در سال 1394 به 6691109 میلیارد ریال در سال 1395 افزایش یافته است و این بررسی برآورد رشد اقتصادی 5/12 درصدی را برای سال 1395 در نظر گرفته است.
از طرفی دیگر در سمت تقاضای اقتصاد و براساس برآوردهای اولیه در خصوص اقلام هزینه ای اقتصاد˓ رشد 8/3 درصدی در مصرف نهایی بخش خصوصی˓ 7/3 درصدی در مخارج مصرف نهایی بخش دولتی˓ 7/3- درصدی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص˓ 3/41 درصدی در صادرات و1/6 درصدی در واردات در سال 1395 نسبت به سال 1394 داشته ایم. لذا می توان به این نتیجه رسید که در مجموع رشد هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار در سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل 4/13 درصد افزایش یافته است.

درصد تغییر ( رشد) تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیت های اقتصادی و اقلام هزینه ای