اهمیت مدیریت دانش در سازمان ها

اهمیت مدیریت دانش در سازمان ها

در دنیای امروز که تغییرات برای رشد˓ با سرعتی شگرف روی می دهد˓ سازمان ها به طور مستمر به دنبال روش هایی برای تطبیق خود با شرایط جدید هستند تا جایگاه خود را برای پیشی گرفتن در رقابت˓ بهبود بخشند. بنابراین رقابت کردن فقط بر سر قیمت˓ بی فایده است و سازمان ها برای کسب بازار بایستی بتوانند از طریق فناوری های جدید˓ به ارائه محصولات و خدمات نوین بپردازند تا بدین ترتیب با تامین کنندگان˓ عرضه کنندگان و مشتریان جدیدتر در ارتباط بوده و سازمان خود را با ساختاری جدید مدیریت نمایند. این رویکردها جز با دانش جدید و کافی امکانپذیر نمی باشد.
دانش یکی از مهمترین دارایی های سازمان است و غالبا" هزینه های گزافی برای بدست آوردن آن پرداخت می شود چه این دانش به صورت تجربی در داخل سازمان تولید شود و چه از خارج سازمان به دست آید. بنابراین اگر سازمان ها قدر این دارایی با ارزش را ندانسته و در گردآوری˓ سازمان دهی و به طور کلی مدیریت آن کوشا نباشند˓ دیری نمی پاید که از دور رقابت خارج می شوند. برای غلبه بر این مسئله˓ مدیران باید افراد را به اشتراک و تقسیم دانش خود با دیگران تشویق نموده و پیش از هر چیز بستر فرهنگی مناسبی برای استقرار مدیریت دانش در سازمان ایجاد نمایند. به عبارتی دیگر یکی از وظایف مدیریت دانش˓ فراهم دیدن مجموعه ای از وظایف منطقی است جهت افزایش قابلیت آشکارسازی دانش پنهان در ذهن افراد. مدیریت دانش بایستی منابع مشهود و غیر مشهود سازمان را گسترش داده و بهره برداری از آنها را امکان پذیر نماید.
در کل باید گفت اهمیت مدیریت دانش به حدی است که امروزه شماری از سازمان ها دانش خود را اندازه گیری کرده و شاخصی برای درجه بندی شرکت ها در گزارش های خود منعکس می کنند.