ماموریت

در موسسه مشاوره مدیریت و اقتصاد اندیشه فاخر برآنیم تا با کمک نیروهای متخصص و مجرب در عرصه های مدیریت و اقتصاد و در راستای حفظ ارزش ها و اهداف خود، در مسیر پرچالش بهبود و توسعه کسب و کار مشتریان گام برداریم.

استراتژی

• توسعه همکاری های استراتژیک با موسسات مشاوره مدیریت و اقتصاد بین المللی تراز اول دنیا
• تبدیل شدن به موسسه مشاوره مدیریت و اقتصاد معتمد برای سازمان ها و شرکت های بین المللی مشتاق سرمایه گذاری در ایران
• توسعه و کمک به افزایش دانش اقتصادی و مدیریتی شرکت های استارت آپ