مسئولیت اجتماعی

موسسه اندیشه فاخر در صدد آن است که در حین اجرای مدل سازمانی و وظایف تعریف شده خود به خوبی نیاز ذینفعان را نیز جهت یابی کرده و پاسخگو باشد. این مسئولیت پذیری به معنای ارزش قائل شدن برای ارتباطات به هم وابسته ای است که بین موسسه˓ گروه ذی نفع و جامعه مرتبط وجود دارد. موسسه اندیشه فاخر رقابت پذیری و توانایی پاسخگویی مناسب به نیازهای کارفرمایان و مشتریان را در اولویت مسئولیت خود قرار داده است.