زنجیره ارزش جهانی

هر محصولی که در اختیار انسان قرار می‌گیرد، حاصل ترکیب مشخصی از مواد اولیه، فناوری، سرمایه و انرژی است. محصولات مورد نیاز بشر، علاوه بر اینکه در داخل کشور خود او تولید، توزیع و مصرف می‌شود، در یک بازار بین‌المللی نیز تجارت می‌شود و محصولات گوناگونی از گوشه و کنار دنیا به نقاط دوردست صادر می‌شوند. به همین دلیل، یک محصول نهایی می‌تواند حاصل مواد اولیه، فناوری، سرمایه و انرژی چندین کشور باشد. زنجیره ارزش جهانی یا همان GVC که در آن مواد اولیه با ترکیب عناصر دیگر تولید به محصولات نهایی تبدیل می‌شوند، دارای یک نظام مشخص و هماهنگ است که به طور پیوسته به تولید ثروت مشغول می‌باشد. سهم هر کشور از این ثروت، مطابق نقش وی در نظام زنجیره ارزش جهانی است.

برای کشور ما نیز ترسیم خطوط سیاستی برای ارتقای صنعتی کشور با رویکرد مشارکت در زنجیره ارزش جهانی یکی از مسیرهای توسعه صنعتی به شمار می‌رود. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد پیش شرط های لازم برای رسیدن به این هدف، شناخت اولیه از فضای گسترده شبکه تولید جهانی و بازیگران اصلی آن و ایجاد زمینه لازم جهت تعامل گسترده با آنها، بهبود فضای کسب و کار داخلی و ایجاد هماهنگی در بین بازیگران اصلی اقتصادی کشور جهت ایجاد ارتباط موثر با بازیگران بین المللی در هر صنعت است که می تواند زمینه های حضور و ارتقاء در زنجیره ارزش جهانی شرکت های ایرانی را فراهم نماید که البته فرایندی زمان بر و نیازمند انسجام در سیاستهاست و البته شرایط فعلی ورود به مقولات مهمی این چنینی را دشوارتر می نماید.