مشاوره حاکمیت شرکتی

نظام جامع حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از نظام‌ها، فرآیندها، نهادها و ساختارهایی را در برمی‌گیرد که با استفاده از مکانیسم‌های درون و برون سازمانی به تبیین روابط بین مالکیت و مدیریت می‌پردازد. این نظام در راستای مدیریت و بهبود عملکرد شرکت‌ها، ایجاد شفافیت و پاسخگویی هیات مدیره در برابر ذینفعان و همچنین به منظور حمایت از اثربخشی، کارایی، رشد پایدار و ثبات مالی سازمان طراحی می‌شود که برای تبیین روابط مالکیت و مدیریت در شرکت‌های هلدینگ و شرکت‌های زیرمجموعه اهمیت بسیاری دارد.

مشاوره تدوین و استقرار فرآیندهای هیات مدیره

استقرار فرآیندهای متعالی یکی از مهمترین عوامل کارایی و اثربخشی در هیات مدیره می‌باشد، لذا در این حوزه، تعیین ساز و کار یکپارچه و شفاف فرآیندهای مختلف از جمله شناسایی و انتخاب اعضای هیات مدیره و همچنین فرآیند ارزیابی عملکرد و پرداخت پاداش متناسب با عملکرد عملی می‌شود.

ایفای نقش به عنوان کمیته مشورتی هیات مدیره

کمیته‌های مشورتی یک ساختار تصمیم‌ساز برای هیات مدیره هستند که در حوزه‌های کاری هیات مدیره به آن مشورت می‌دهند. اعضای این کمیته در جلسات هیات مدیره شرکت می‌کنند، ولی فاقد حق رای می‌باشند. کمیته‌های مشورتی به ارائه مجموعه تخصص‌های لازم برای تصمیم‌گیری هیات مدیره بدون عضویت در آن می‌پردازند.

مشاوره پیاده‌سازی مسئولیت‌های قانونی هیات مدیره

اندیشه فاخر جهت پیاده‌سازی موارد مورد اشاره در قانون تجارت و یا دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، آمادگی لازم و کافی جهت ارائه خدمات مشاوره را دارد. در این راستا یکی از اصول اساسی و تأثیرگذار، افزایش اثربخشی فرآیند برگزاری مجامع است که با افزایش تعداد شرکت‌های زیرمجموعه، اهمیتی مضاعف پیدا می‌کند. در واقع ضرورت استقرار فرآیندی که بتوان در آن اقدامات پیش از برگزاری مجامع، حین و پس از آنها را به صورت یکپارچه مدیریت نمود، کاملاً محسوس است. همچنین لازم به ذکر است که تدوین دستورالعمل‌های لازم با پوشش‌دهی موارد قانونی، بسیار حائز اهمیت است.

ارزیابی عملکرد هیات مدیره

با توجه به فرآیند ارزیابی تدوین شده در برخی سازمان‌ها نیاز است تا شخص ثالث بی‌طرف، فرآیند ارزیابی را انجام دهد. در این راستا موسسه اندیشه فاخر با بکارگیری تیم تخصصی خود، فرآیند ارزیابی را انجام می‌دهد. همچنین در صورتی که نیاز به تأسیس کانون‌های ارزیابی (AC) هیات مدیره در سازمان باشد، اندیشه فاخر به ارائه خدمات مشاوره در این زمینه خواهد پرداخت.

معرفی اعضای هیات مدیره

اندیشه فاخر با در نظر گرفتن شبکه گسترده‌ای از مدیران متخصص در سراسر کشور و با توجه به نیازهای خاص در هر شرکت، به معرفی اعضا اقدام مینماید. در این راستا در صورت نیاز با توجه به بستر تخصصی و موقعیت هر شرکت ابتدا نیازسنجی و تدوین پروفایل شایستگی اعضا را در دستور کار قرار می‌دهد، سپس با توجه به پروفایل ارائه شده، اعضا معرفی می‌گردند.

مشاوره طراحی کمیته‌های هیات مدیره

سازمان‌ها در راستای بهبود نظام حاکمیت شرکتی و انجام تخصصی رویه‌های راهبری و فعالیت‌های مرتبط با هیات مدیره، مبادرت به ایجاد کمیته‌های تخصصی می‌نمایند. تشکیل و سازماندهی برخی از این کمیته‌ها با رعایت اسناد بالادستی از جمله دستورالعمل «حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» نیز می‌باشد. کمیته‌هایی مانند حسابرسی، انتصابات، جبران خدمات، ریسک و ... از کمیته‌های مورد مشاوره اندیشه فاخر می‌باشد.