مشاوره در کمیته‌های مشورتی

زمانی که تغییرات سریع درون‌سازمانی یا برون‌سازمانی اتفاق می‌افتد پیچیدگی‌ها، نیازها و مشکلات سازمان بیشتر می‌شود. در این مواقع کمیته‌ی مشورتی می‌تواند به کمک مدیران ارشد یا هیات مدیره بیاید و در مورد مسائل راهبردی کسب و کار و راهکارهای مناسب با آن‌ها هم‌اندیشی کند.
رویکرد حل مسئله در کمیته مشورتی در اندیشه فاخر به این شکل است:
– درخواست از سوی کارفرما
– تعریف مسئله
– تعریف راه حل
– تعریف روش اجرا
– برنامه ریزیِ اجرا
– اجرا و بازخورد