مشاوره نظام‌های یکپارچه‌ساز

هنگامیکه سازمان‌ها بزرگ می‌شوند و توسعه می‌یابند نیازمند راهکارهایی می‌باشند تا بتوانند از آن طریق یکپارچگی کارکرد‌های سازمانی خود را حفظ نمایند. به ویژه سازمان‌هایی که به صورت گروه فعالیت می‌نمایند و دارای شرکت‌های زیرمجموعه می‌باشند، به منظور هماهنگی در اموری مانند سرمایه‌گذاری، برنامه و‌ بودجه، استراتژی و ارزیابی عملکرد در مراحل مختلف تدوین، اجرا و کنترل، نیازمند نظام‌هایی می‌باشند تا از آن طریق بتوانند امور را به صورت یکپارچه و در حداقل زمان ممکن مدیریت و سازماندهی نمایند.

طراحی و استقرار نظام جامع ارتباطات

در واقع زیرساخت و بستر مورد استفاده در تمامی نظام‌های یکپارچه‌ساز، استقرار نظام جامع ارتباطات مبتنی بر IT قلمداد می شود. این نظام دریچه واحد ورود اطلاعات در مجموعه گروه می‌باشد که تمامی واحدها بنا به نیاز خود می‌توانند از خروجی‌های تعریف شده استفاده نمایند. در این حوزه، شاخص‌های عملکردی سازمان‌ها‌ را نیز می‌توان تعریف نمود و به ارزیابی عملکرد سازمانی در قالب این نظام پرداخت.

طراحی و استقرار نظام جامع مدیریت چرخه استراتژی

استقرار نظام مدیریت استراتژیک شامل 4 مرحله اصلی می‌باشد که عبارتند از: تدوین، اجرا، ارزیابی و به روزسازی استراتژی‌ها. مدیریت استراتژیک دیگر کمتر به عنوان یک فرایند خطی تلقی می‌شود و در رویکرد‌های نوین، تمرکز بر استقرار یک نظام منعطف برای حل پیچیدگی‌های استراتژیک می‌باشد. در نگاه اندیشه فاخر، دستیابی به استراتژی و اجرای آن یک فرایند قیاسی (تدوین استراتژی در شرکت مادر و ابلاغ آن به شرکت‌های زیر مجموعه) و یا استقرایی (تدوین استراتژی در شرکت‌های زیرمجموعه بدون دخالت شرکت مادر) نمی‌باشد؛ بلکه این فرایند به صورت چرخه‌ای و با همکاری مشترک شرکت مادر و شرکت زیرمجموعه بصورت جامع انجام می‌پذیرد. اندیشه فاخر در راستای طراحی و استقرار نظام مناسب با توجه به شرایط خاص سازمانی، به شرکت‌ها کمک می‌نماید.

طراحی و استقرار نظام جامع سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری به معنای تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی دیگر می‌باشد که با اهداف اقتصادی و استراتژیک انجام می‌شود. اندیشه فاخر با طراحی و مشاوره استقرار نظام دربرگیرنده ساز و کار مراحل مختلف از پیشنهاد تا بازگشت سرمایه با توجه به نوع سرمایه‌گذاری، به سازمان‌ها کمک می‌نماید از اتلاف و تخصیص نامناسب منابع جلوگیری نمایند.